HRplatform to nowoczesny system służący do multipostingu ogłoszeń oraz zarządzania rekrutacją. Dzięki HRplatform Twoje rekrutacje masz zawsze pod kontrolą! W jednym miejscu możesz publikować ogłoszenia, kontrolować ich responsywność, selekcjonować najlepszych kandydatów i skutecznie realizować projekty rekrutacyjne, jednocześnie oszczędzając swój czas i mając dostęp do najlepszych kandydatów zgromadzonych w przestrzeni jednego systemu. Dołącz do nas!

Zarządzanie rekrutacją nigdy nie było prostsze!

Uzyskaj dostęp do HRplatform -> Publikuj ogłoszenia -> Wybierz najlepszych! -> Zatrudnij!

 

Regulamin korzystania z HRplatform.

 

Warunki realizacji usługi

1.Po podpisaniu umowy o udostępnienie platformy do zarządzania aplikacjami i przekazaniu skanu Doradcy Klienta, Klient zostaje zarejestrowany i po przekazaniu danych do logowania może zacząć korzystać z HRplatform.

2. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. 

Płatności

1. Opłata abonamentowa za dostęp do platformy płatna jest z góry za każdy rozpoczęty miesiąc lub kwartał, w zależności od czasu jaki został zawarty w umowie. Fakturowanie następuje w terminie 7 dni od podpisania umowy z 7 dniowym terminem płatności.

2. W przypadku zalegania lub opóźnienia ze strony Klienta, dostęp do konta może zostać ograniczony. Konto użytkownika zostanie wygaszone do czasu dokonania wpłaty, użytkownik  nie utraci danych dostępnych w platformie.

3. Płatności użytkownik może dokonać w panelu użytkownika w zakładce "Płatności". Można jej dokonać korzystając z PayU.

Reklamacje

1. Użytkownik HRplatform w razie jakichkolwiek zastrzeżeń ma prawo zgłosić Doradcy Klienta swoje uwagi.

2. Obowiązkiem Doradcy Klienta jest udzielić odpowiedzi użytkownikowi w czasie 2 dni roboczych.

Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik pełni rolę administratora danych osobowych, które zbiera i przetwarza z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

2. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o udostępnienie platformy do zarządzania aplikacjami (HRplatform), Klient powierza HRplatform do dalszego przetwarzania dane osobowe w celu zbierania, bezpiecznego utrwalania, przechowywania, przekazywania i dokonywania zmian w danych osobowych na żądanie osób, których dane dotyczą przekazane Klientowi a także usuwania danych osobowych na wniosek Klienta.

3. Klient powierza HR platform dane osobowe w zakresie określonym przepisami art. 221 § 1 Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi, ewentualnymi przepisami szczególnymi oraz zakresem ewentualnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Kandydata. Jeżeli zakres powierzanych danych osobowych różni się od wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient określa ten zakres w osobnym dokumencie w formie pisemnej i/lub elektronicznej, który przekazuje HRplatform najpóźniej w momencie zawarcia Umowy.

4. Zawierając Umowę o udostepnienie platformy do zarządzania aplikacjami klient wyraża jednocześnie zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie nie szerszym niż wynikający z ust. 3 niniejszego paragrafu i wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy, firmie Poznańska Grupa Biznesu z siedzibą w Poznaniu. HRplatform oświadcza, że dalsze powierzenie danych osobowych spółce Poznańska Grupa Biznesu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług hostingowych, zawartej w celu kolokacji urządzeń teleinformatycznych, udostępnienia łącz teleinformatycznych i oprogramowania oraz administracji i utrzymania infrastruktury informatycznej HRplatform, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi. 

5. Klient wyraża ponadto zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie nie szerszym niż wynikający z ust. 3 niniejszego paragrafu i wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania praw i obowiązków z niej wynikających, firmie Poznańska Grupa Biznesu z siedzibą w Poznaniu.

6. HRplatform zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjąć środki zabezpieczające oraz spełnić wymagania określone w przepisach Ustawy oraz Rozporządzeniu. 

7. W zakresie przestrzegania przepisów, o jakich mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w trakcie przetwarzania Danych Osobowych, HRplatform oraz Klient ponoszą odpowiedzialność na następujących zasadach: 

a) HRplatform ponosi odpowiedzialność w zakresie zgodności platformy z wymogami Rozporządzenia, 

b) Klient ponosi odpowiedzialność w zakresie realizacji pozostałych obowiązków administratora danych określonych przepisami, o jakich mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Poznańska Grupa Biznesu
NIP: 6691977461
Regon: 331429801

 

Zadzwoń (+48) 600 052 116
Napisz Info@hrplatform.pl
Odwiedź nas
Adres korespondencyjny: ul. Garncarska 9,
61-817 Poznań